Please enable JS

Voorwaarden

 1. De loterij wordt door de Praktijk Onder De Linde in samenwerking met verschillende partners (samenwerkingspartners), die normaalgesproken de prijzen voor de loterijen/prijsvragen ter beschikking stellen (prijssponsoren), uitgevoerd.
 2. Praktijk Onder De Linde vertegenwoordigt de samenwerkingspartners tijdens de uitvoering van de loterij/prijsvraag niet en looft de door hun gedoneerde prijzen alleen uit hun naam uit. Praktijk Onder De linde wordt hierdoor zelf niet tot nakoming van de belofte verplicht, behalve als ze in een concreet geval zelf sponsor van de prijs is. 
 3. Prijzen gedoneerd door derden/samenwerkingspartners, worden in het geval van een dienst uitgevoerd door de desbetreffende partij. Praktijk Onder De Linde is niet aansprakelijk voor onvolledige of nagelaten dienstverlening van derde partijen. Noch is Praktijk Onder De Linde aansprakelijk voor elke vorm van schade, ongemak of welke andere onvolkomenheid dan ook voor, tijdens of na de geleverde dienst door een derde, welke ontstaan is als direct of indirect gevolg van deze dienst.
 4. De uitslag/trekking vindt plaats op 7 september 2018 om 16.30 uur onder alle aanwezigen met een lot.
 5. Deelname hieraan door het aannemen van een lot betekent instemming met deze voorwaarden.
 6. Prijzen kunnen niet geruild worden.
 7. Prijzen kunnen niet in geld uitgekeerd worden.
 8. Een gewonnen prijs dient binnen twee weken na de trekking geclaimd te worden. Daarna vervalt elke aanspraak op de prijs.
 9. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 10. Deelname vanaf 18 jaar
 11. Medewerkers van Praktijk Onder De Linde en prijs donerende partners zijn uitgelsoten van deelname.
 12. Deelname kan enkel door fysieke aanwezigheid tijdens de trekking.
 13. Praktijk Onder De Linde behoudt zich het recht voor ieder die niet aan deze voorwaarden voldoet uit te sluiten van deelname zonder verdere opgaaf van redenen.
 14. Bij reisprijzen volgt de afwikkeling uitsluitend via direct contact tussen de winnaar en de prijssponsor of een door deze met de afwikkeling belaste touroperator. In zoverre een reisperiode niet al in de loterij/prijsvraag zelf aangegeven wordt, is alleen de prijssponsor of de door hem aangestelde touroperator gerechtigd de reisperiode vast te leggen. Een aanspraak op een bepaalde reisperiode bestaat niet. Mocht de reis niet in de door de prijssponsor of touroperator aangegeven periode plaatsvinden, dan bestaat er geen aanspraak meer op de prijs. Met bevestiging van de reis komt de winnaar onder de reisvoorwaarden van de organisator te vallen.
 15. Kosten gemaakt bij reisprijzen buiten de overnachting, eventueel ontbijt en bijkomende boekingskosten zijn volledig voor rekening van de winnaar. (minibar, telefoon, eten, verzorging en dergelijke)
 16. Indien de reis inclusief vervoer is dan is dit expliciet aangegeven. Zo niet dan zijn reiskosten voor rekening van de winnaar. Bij een reis inclusief vervoer zijn de kosten tot aan het startpunt van de reis voor kosten van de winnaar.
 17. Indien de prijs een "Weekendje weg, naar keuze" is, dan is de prijs een uitkering van een reischeque. Deze cheque mag door de winnaar op een moment en tijdstip naar keuze gebruikt worden voor een bestemming naar keuze. Door overdracht van de reischeque heeft Praktijk Onder De Linde de volledige verantwoordelijkheid overgedaan aan de winnaar en kan Praktijk Onder De Linde niet verder aansprakelijk gesteld worden voor betaling voor meerprijs of extra's gebdurende de reis.
 18. Praktijk Onder De Linde is niet verantwoordelijke voor gewonnen producten die niet aan verwachtingen voldoen, of na acceptatie van de prijs gebreken (gaan) vertonen.
 19. De aanspraak op de prijs kan niet overgedaan worden aan een ander persoon.
 20. Klachten binnen twee weken na trekking schriftelijk of per e-mail bij Praktijk Onder De Linde.
 21. Praktijk Onder De Linde behoudt zich het recht voor, de loterij/prijsvraag op ieder tijdstip zonder vooraankondiging of vermelding van redenen af te breken of te beëindigen.
 22. Om mee te doen aan de loterij heeft u zich aangemeld als aanwezige. Deze gegevens zijn en blijven eigendom van Praktijk Onder De Linde en worden niet gedeeld met derden. Zie hiervoor ons Privacyregelement op www.praktijkonderdelinde.nl
 23. Praktijk Onder De Linde is met overhandiging van de prijs van alle verplichtingen bevrijd, in zoverre dit, zover dit uit deze regels volgt, niet al op een vroeger tijdstip gebeurt. 
 24. Praktijk Onder De Linde is niet verantwoordelijk voor eventuele zaakschade en/of rechtelijke tekortkomingen aan de door de samenwerkingspartners gesponsorde prijzen.
 25. Praktijk Onder De Linde is niet aansprakelijk voor het faillisement van een samenwerkingspartner, net zo min als voor de zich hierdoor voor de uitvoering en afwikkeling van de loterij/prijsvraag ontstane gevolgen.
 26. Praktijk Onder De Linde is alleen verantwoordelijk voor schade, die ontstaat doordat Praktijk Onder De Linde opzettelijk en grof nalatig geweest is. Dit geldt niet voor schades aan leven, lichaam en/of gezondheid.
 27. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt in het bijzonder voor, maar is niet beperkt tot schades, door fouten, uitstel of onderbreking in de doorgifte van gegevens, o.a. bij storingen in technische installaties of services, onjuiste inhoud, verlies of wissen van gegevens, virussen.
 28. Bij reisprijzen is Praktijk Onder De Linde niet aansprakelijk voor de gevolgen door een terechte wijziging van het reisaanbod of door de onderbouwde afzegging van de reis door de reisorganisator. De mogelijkheid tot uitbetaling van de waarde van de reis is uitgesloten.
 29. Klachten kunnen, indien een oplossing tussen klager en Praktijk Onder De Linde niet naar tevreden bereikt kan worden, op kosten van de klager voorgelegd worden aan het kantongerecht Haarlem.
 30. Praktijk Onder De Linde kan deze voorwaarden wijzigen zonder voorafgaande notificatie.
 31. Mocht een van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden dan tast dit niet de rest van deze deelnemingsvoorwaarden aan.