Please enable JS

3e bericht voor zwangeren in de regio Kennemerland | 3nd Message for pregnant ladies in the Haarlem region.

26 mrt 2020 / Written by  / COVID-19

Hier is het tweede bericht te lezen van de samenwerkende verloskundigen van de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Bericht namens de samenwerkende verloskundigen Regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. | Message on behalf of the cooperating midwives Regio Zuid-Kennemerland and Haarlemmermeer.

 

- English text below -


 

doctor-2568481_1280.jpg

Beste Cliënten,

Hier weer een update over de Verloskundige zorg in Haarlem en Haarlemmermeer tijdens de Corona pandemie.

Als eerste willen we jullie en jullie partners bedanken voor jullie begrip en geduld ten aanzien van onze aangepaste werkwijze. We zien elkaar minder vaak en de afspraken die doorgaan zijn een stuk korter. Daarnaast kunnen jullie de vreugde van het zien of horen van een kloppend hartje, of juist het verdriet als een echo niet goed is alleen op afstand met elkaar delen. Dat vinden wij ontzettend jammer! Het gaat compleet in tegen onze visie, maar het is hard nodig nu. Bedankt voor jullie begrip.

De voorlichtingsavond over bevallen is tot 1 juni komen te vervallen. De presentatie kan je hier inzien.

Kraambezoek

Zoals eerder besproken is kraambezoek, zolang de kraamverzorgster haar zorg verleent, niet welkom. Een leuk alternatief is “Raambezoek”. Laat opa en oma veilig achter het raam jullie kindje bewonderen. Toegevoegd onder aan dit bericht een leuke poster om op te hangen op je raam.

Veel aan de zwangerschap verwante zorg is ook online te volgen. Denk hierbij aan yoga, hypnobirthing, fysiotherapie en psychische ondersteuning. We zullen verschillende mogelijkheden op onze websites plaatsen.

Nog even de afspraken in het kort nu geldend tot 1 juni:

 • Ben je ziek of verkouden? Bel, maar kom niet naar de praktijk. Kom niet naar de praktijk bij de volgende klachten: verkoudheid, keelpijn, hoesten, koorts of kortademigheid. Neem telefonisch contact op. Is er bij je thuis iemand erg aan het hoesten, verkouden of ziek, overleg voor je op bezoek komt.

 • De Intake gebeurt telefonisch.

 • Controles die plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen de bloeddruk meten en uitwendig onderzoek doen. Naar deze afspraken kom je alleen. Na deze afspraak kom je in een schema van alleen medisch noodzakelijke controles. Er is dus een aangepast terugkomschema, dit is anders dan staat aangegeven in jullie medimapp zorgpad.

 • Je wordt in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige, om vragen, klachten en informatie te bespreken zodat we de fysieke controle zo kort mogelijk houden. Zorg dat je bereikbaar bent, we bellen soms ook met een afgeschermd nummer.

  Alleen (noodzakelijke) medische echo’s kunnen doorgaan. Hierbij ben jij als zwangere helaas alleen welkom.

 • Wanneer je bloed moet prikken in het laboratorium is het verstandig om vlak voor je bezoek de website van atalmedial.nl te raadplegen voor de openingstijden.

 • De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch.

  Groepsbijeenkomsten zoals cursussen en voorlichtingsavonden worden afgelast, in ieder geval tot 1 juni 2020.

 • De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt.

 • Tijdens de bevalling thuis of in het ziekenhuis mag er, naast de verloskundige en de kraamzorg maar één partner begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.

 • Badbevallingen zijn thuis of in het ziekenhuis niet mogelijk.

 • Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis of thuis.

 • Kraamvisites doen wij in principe telefonisch/beeldtelefoon, tenzij er een medische reden is dat we langs moeten komen. Als vanzelfsprekend zijn wij laagdrempelig bereikbaar voor jullie of de kraamverzorgster voor overleg en zullen wij langs komen, na overleg, als de kraamverzorgster dit wenselijk of medisch noodzakelijk vindt.

 • Het advies is om bij je kindje in de kraamweek drie keer per dag de temperatuur te meten

 • Spiralen plaatsen of verwijderen valt ook niet onder medisch noodzakelijke zorg en deze zorg zullen wij tot 1 juni ook niet leveren.

De verloskundigen in deze regio willen jullie graag laten weten dat wij goede zorg voor jullie heel belangrijk vinden en om deze reden allerlei noodplannen hebben klaarliggen om jullie, wat er ook gebeurt, goede zorg te kunnen blijven geven. Wij werken hierin samen met alle verloskundige praktijken in Haarlem en Haarlemmermeer, de echobureau’s, de kraamzorg, de huisartsen en de verlosafdelingen in de ziekenhuizen. Met zijn allen zetten we de schouders er onder om jullie zorg te kunnen blijven garanderen. Wij hebben hier vertrouwen in!


 

Dear Client,

Here another update on Midwifery care in Haarlem and Haarlemmermeer during the Corona pandemic.

First of all we would like to thank you and your partner for your understanding and patience regarding our adapted working method. We see each other less often and the checks are a lot shorter. In addition, you can only share the joy of seeing or hearing a beating heart, or the sadness when an ultrasound is not good, from a distance. We find that very unfortunate! This goes completely against our vision, but it is badly needed now. Thank you for your understanding.

The information evening about childbirth has been cancelled until 1 June. You can view the presentation here. (Dutch only, sorry)

As discussed earlier, a maternity visit is not welcome as long as the maternity nurse provides her care. A nice alternative is "Raamvisite". Let grandpa and grandma admire your child safely from behind the window.

A lot of pregnancy-related care can also be followed online. Think of yoga, hypnobirthing, physiotherapy and psychological support. We will post various options on our websites.

Briefly, the agreements now valid until 1 June:

 • Are you sick or do you have a cold? Call, but don't come to the practice. Do not come to the practice if you have one or more of the following complaints: cold, sore throat, cough, fever or shortness of breath. Contact us by phone. If somebody at your home has these symptoms, let us know at forehand.

 • The intake takes place by telephone.

 • Checks that take place are kept as short as possible. This means that we only

  measure blood pressure and conduct external examinations. You come to these appointments alone. After this appointment, you will enter a schedule of only medically necessary checks. So there is an adjusted return schedule, this is different than indicated in your medimapp care path.

 • You will be called by the midwife in the days before this appointment to discuss questions, complaints and information so that we keep the physical check as short as possible. Make sure you can be reached; we cannot contact you if you have a protected number!

 • Only (necessary) medical ultrasounds can proceed. Unfortunately, only you are welcome.

 • We also do the 6-week follow-up by telephone.

 • Group meetings such as courses and information evenings will be canceled, at

  least until 1 June 2020.

 • The choice for a home or hospital birth remains, unless it is medically necessary

  that you give birth in the hospital. We can discuss the place of delivery with you again, also with regard to hospital bed occupancy and the pressure on hospital staff.

 • During delivery at home or in the hospital, only one partner may be present at birth (and at all in the hospital), in addition to the midwife and maternity care, so not in the hallway either, nor anywhere else in the hospital.

 • Bath deliveries are not possible at home or in the hospital.

 • Maternity visits after delivery are also not desirable in the hospital or at home.

 • In principle, maternity visits are done by telephone / videophone, unless there is a medical reason for us to visit. Naturally, we are easily accessible for you or the maternity nurse for consultation and we will come by, after consultation, if the maternity nurse considers this desirable or medically necessary.

 • The advice is to measure the temperature of your child in maternity week three times a day

 • Placing or removing IUD’s is also not under medically necessary care and we will not provide this care until 1 June

  The midwives in this region would like to let you know that your birth care is very important to us and for this reason we have all kinds of emergency plans ready to continue to give you good care, whatever happens. We work together with all obstetric practices in Haarlem and Haarlemmermeer, the ultrasound offices, maternity care, the GPs and the delivery departments in the hospitals. Together we put our shoulders to the wheel to continue to guarantee your care. We have confidence in this!


Related items


Last modified on donderdag, 26 maart 2020 16:35