Please enable JS

2e bericht voor zwangeren in de regio Kennemerland | 2nd Message for pregnant ladies in the Haarlem region.

18 mrt 2020 / Written by  / COVID-19

Hier is het tweede bericht te lezen van de samenwerkende verloskundigen van de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

Bericht namens de samenwerkende verloskundigen Regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. | Message on behalf of the cooperating midwives Regio Zuid-Kennemerland and Haarlemmermeer.

 

- English text below -

 


2e bericht

doctor-2568481_1280.jpg

 

Beste Cliënte,

Hierbij een update van de genomen maatregelen in de verloskundige zorg in Haarlem en Haarlemmermeer t.a.v het Corona virus. Vanuit de verschillende landelijke organisaties en beroepsorganisaties komen aanpassingen en verscherpingen op het beleid omtrent het Corona virus. Wij volgen deze op de voet. De belangrijkste zaken:

 • De geldigheidsduur van de eerdere genoemde aanpassingen in onze zorg is nu voorlopig verlengd naar 6 april 
 1 juni

 • Wij vragen jullie er rekening mee te houden dat wij je in de dagen voor of na het spreekuur kunnen bellen, dit kan zowel met het praktijknummer, 06-14 42 64 92 / 023-890 2814 of met een afgeschermd nummer zijn. 


 • Wanneer je op het spreekuur bent zullen wij je een uitgeprinte versie van je zwangeren kaart meegeven, zo kan iedere hulpverlener jouw medische gegevens goed inzien mocht dit nodig zijn. 


 • De laboratoria zijn zeker nu nog goed en veilig om te bezoeken. De standaard bloedtesten en de testen op indicatie kunnen gewoon doorgaan. 


 • De afspraken voor de medisch noodzakelijke echo’s gaan door. Voorlopig mag hier je partner nog bij zijn, maar het is niet uit te sluiten dat, met de eventueel verscherping van de landelijke maatregelen, wij dit op een later moment ook zullen moeten aanpassen. 
Partners mogen helaas niet meer mee.

 • Bij de baring thuis of in het ziekenhuis is alleen je partner welkom. De tweede persoon die eerder nog welkom was vervalt hierbij. Dit geldt helaas ook voor een geboorte fotograaf of een doula. 


 • Wij verzoeken u dringend om in de kraamweek géén bezoek te ontvangen. Dit voor uw veiligheid, van uw baby maar ook om de continuïteit van de kraamzorg en de verloskundige zorg te kunnen waarborgen voor de rest van de zwangeren in Haarlem en Haarlemmermeer. 


 • In de kraamweek doen wij de kraamvisites zoveel mogelijk via de telefoon of via beeldbellen. Natuurlijk zijn wij laagdrempelig bereikbaar voor overleg en zullen op medische indicaties nog steeds lijfelijk onze visites doen. Geeft u het vooraf bij ons aan als er klachten zijn bij een van de gezinsleden? 


 • Uw persoonlijke verloskundigen praktijk zal over het eventuele beeldbellen een mail sturen met instructies.


In de app van Praktijk Onder De Linde vind je de FAQ’s over het Coronavirus en de zwangerschap en een overzicht van de genomen maatregelen. 
Wij begrijpen dat de extra maatregelen voor ongemak zorgen en dat de zorg in deze tijd niet altijd de meest prettige zorg is. Wij hopen wederom op je begrip. We hopen jou zo op de meest veilige manier te kunnen begeleiden in deze bijzondere periode in je leven. 


Met vriendelijke groet,De samenwerkende verloskundigen Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer

 


 

Dear Client,

This is an update of the measures taken at obstetric care in Haarlem and Haarlemmermeer with regard to the Corona virus. The various national organizations and professional organizations have made adjustments and have tightened up the policy regarding the Corona virus. We follow these closely.

The most important things:

 • The period of validity of the aforementioned adjustments in our healthcare has now been provisionally extended to 6 April. • We ask you to take into account that we can call you in the days before or after the consultation hour, this can be either with the practice number or with a protected number. 


 • When you are at the consultation hour, we will provide you with a printed version of your pregnancy card, so that every care provider can see your medical data properly.


 • The Laboratories are still safe to visit. The standard blood tests and the tests on indication can continue as normal. 


 • The agreements for the medically required ultrasounds will continue. For the time being, your partner may still accompany you, but it cannot be ruled out that, with the possible tightening of the national measures, we will also have to adjust this at a later time. 
 We are sorry to inform you that from now on partners are not allowed in our practise anymore.

 • Only your partner is welcome at the birth at home or in the hospital. The second person who was previously welcome has as of now been cancelled. Unfortunately, this also applies to a birth photographer or a doula.


 • We urge you not to receive any visits during maternity week. This for your own safety, and that of your baby, but also for the continuity of maternity care and obstetric care for the rest of the pregnant women in Haarlem and Haarlemmermeer. 


 • During maternity week, we do maternity visits as much as possible by telephone or via video calling. Of course we are easily accessible for consultation and will still do our visits physically on medical indications. Please inform us in advance if any one of your family members has flu symptoms. 


 • Your personal midwives practice will send an e-mail with instructions about possible video-conferencing.

 

In the Praktijk Onder De Linde app you will find the frequently asked questions about the Coronavirus and pregnancy and a overview of the measures taken.

We understand that the extra measures cause inconvenience and that care is not always the most pleasant care today. We again hope for your understanding.
We hope to be able to guide you in the safest way during this special period of your life.

 

Kind regards,The collaborating midwives Zuid-Kennemerland and HaarlemmermeerRate this item
(0 votes)
Last modified on donderdag, 26 maart 2020 16:13