Please enable JS

1e bericht voor zwangeren in de regio Kennemerland | 1st Message for pregnant ladies in the Haarlem region.

15 mrt 2020 / Written by  / COVID-19

Hierbij de officiele mededeling van de samenwerkende verloskundigen, huisartsen en het Spaarne Gasthuis voor de regio Kennemerland.

- English text below -

Zorgen over je gezondheid rondom de zwangerschapdoctor-2568481_1280.jpg

Een infectie met het coronavirus heeft bij zwangere vrouwen hetzelfde verloop als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Voor zover bekend is er geen verhoogde kans op een miskraam, of op aangeboren afwijkingen door infectie met dit virus. Het virus is niet overdraagbaar op je kindje in de buik. Baby’s kunnen wel ziek worden, door zelf in contact te komen met het virus. Hygiënemaatregelen zijn daarom belangrijk, zeker ook bij kraambezoek. Wij raden je aan om geen hand te geven en overweeg visite te weren.

Als je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38 graden Celsius hebt, is het algemene advies om thuis te blijven, uit te zieken en afstand tot andere mensen te houden. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Doe wat je normaal doet bij een verkoudheid (xylometazoline 1% max 1 week, stomen indien gewenst, paracetamol zo nodig)

Als je klachten toenemen, bij koorts boven 38 graden Celsius, met hoesten of kortademigheid, moet je wel bellen met je eigen verloskundige.

 

Zwangerschap

De controles die voor jullie als zwangere gepland staan de komende 2 weken gaan gewoon door volgens afspraak. Blijf thuis en neem contact op met je eigen praktijk indien je koorts of klachten hebt of als je liever zelf niet deze weken op controle komt.

Bezoek je afspraak bij ons alleen. We houden het contact moment zo kort mogelijk. We meten je bloeddruk en doen uitwendig onderzoek. De volgende afspraak wordt aangepast op de essentiële zorg die je nodig hebt in de zwangerschap. Uitgebreide informatie, bijvoorbeeld over de bevalling of borstvoeding zullen we op een nader moment in een telefonisch consult bespreken.

Intakes aan het begin van de zwangerschap zullen de komende weken telefonisch gedaan worden. De praktijk neemt contact met je op

Vanzelfsprekend blijven spoedconsulten bestaan.

 

Echoscopie

De termijnecho’s en twintigweken echo afspraken gaan gewoon door. Wij verzoeken je bij een echoafspraak maximaal één persoon, zoals je partner, mee te nemen.

Pretecho’s worden deze weken NIET gemaakt, de afspraken worden verzet. De echopraktijken zullen contact met u opnemen.

 

Voorlichtingsavonden

De voorlichtingsavonden over de bevalling en over borstvoeding gaan niet door.

 

Aanpassing zorg en bezoekregels Vrouw Kind Centrum Haarlem (VKC) in het Spaarne Gasthuis locatie Haarlem-zuid.

Op dit moment wordt er in onze regio nauw samengewerkt door alle verloskundigen en ziekenhuizen en worden de noodzakelijke maatregelen getroffen. Om onze zorg te kunnen garanderen zijn er verschillende protocollen die in werking treden als een zwangere besmet lijkt of is. Wij zullen deze nauwgezet volgen.

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.

Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

 

Vanaf heden is er geen bezoek welkom in het VKC.

Dat wil zeggen:

  • Acute unit (voor acute consulten) zwangere 1 persoon
  • Bevallingen: zwangere partner 1 persoon
  • Naast de partner is er geen bezoek mogelijk op de afdeling, ook niet van broertjes of zusjes
  • De ‘Beschuitenbarren’ zijn tot nader order ontruimd en gesloten. Koffie of thee kan wel gepakt worden, maar moet worden genuttigd op de kamer.

 

Kraamtijd

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk

In het kraambed worden onze visites tot een minimum beperkt, we zullen zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen onze zorg verlenen.

 


Wij begrijpen dat de extra maatregelen voor ongemak zorgen en dat de zorg in deze tijd niet altijd de meest prettige zorg is. Wij hopen op je begrip. We hopen jou zo op de meest veilige manier te kunnen begeleiden in deze bijzondere periode in je leven.

We zullen uiteraard nooit zorg weigeren en zullen ten alle tijden voor je klaar staan dus bel ons als je ons nodig hebt.

 

Namens alle samenwerkende zorgveleners in de geboortezorg regio Kennemerland.

Team Praktijk Onder De Linde

 


 

 

 

Concerns about your health around the pregnancy

A coronavirus infection takes the same course in pregnant women as in women who are not pregnant. As far as is known, there is no increased risk of miscarriage or birth defects due to infection with this virus. The virus is not transferable to your baby in the womb. Babies can, however, get sick by coming into contact with the virus themselves. Hygiene measures are therefore important, especially during maternity visits. We advise you not to shake hands and to consider banning visitors.

If you have a cold or a temperature of up to 38 degrees Celsius, it is generally recommended you stay at home, wear off the disease and stay away from other people. You do not have to call the doctor. Do what you normally do with a cold (xylometazoline 1% max 1 week, steam if desired, paracetamol if necessary). If your symptoms increase, with a fever above 38 degrees Celsius, with a cough, or shortness of breath, you should call your own midwife.

Pregnancy

The checks that are planned for you in the next 2 weeks will continue as scheduled. Stay at home and contact your own midwife if you have a fever or complaints or if you prefer not to have a check-up these weeks.

When you have your appointment with us, come alone.
We keep the contact moment as short as possible. We measure your blood pressure and perform external examinations. The following appointment is adjusted to the essential care you need during pregnancy. We will discuss detailed information, for example regarding childbirth or breastfeeding, in a telephone consultation at a later date.

In the coming weeks, intakes at the beginning of your pregnancy will be done by telephone. The practice will contact you.

Obviously, emergency consultations will continue to exist.

 

Ultrasound scan

The periodical ultrasounds and twenty-weekly ultrasound appointments will continue as normal. We request that you only take one person, such as your partner, with you to an ultrasound appointment.

Non-essential ultrasounds will NOT be made these coming weeks, the appointments will be rescheduled. The ultrasound practices will contact you.

 

Information evenings

The information evenings about childbirth and breastfeeding have been cancelled.

 

Adjustment of care and visiting rules for the Vrouw Kind Centrum Haarlem (VKC)

Currently, all midwives and hospitals are working closely together in our region and the necessary measures are being taken. In order to guarantee our care, there are several protocols that come into effect when a pregnant person appears to be or is in fact infected with the Coronavirus. We will observe these closely.

The choice for a home or hospital birth remains. We can discuss the place of the delivery with you again, also with regard to the occupation of hospital beds and the pressure on the hospital staff.

When your delivery begins, only one accompanying person may be present at birth (and as a rule in the hospital), so not in the hallway or anywhere else in the hospital. Maternity visits after delivery are also not desired If you have to stay in the hospital for longer, the rules that apply in the hospital at that time will apply.

As of today, no visitors are welcome in the VKC.
Which means:
- Acute unit (for acute consultations): pregnant woman 1 person
- Childbirth: pregnant woman partner 1 person
- In addition to the partner, no visits to the ward are allowed, not even from brothers or sisters.

Coffee or tea can be taken, but must be consumed in the room.

 

Maternity period

There is no counterindication for breastfeeding. COVID-19 has not been detected in breast milk.

In the period following the delivery, our visits will be kept to a minimum. When possible, we will provide our care by telephone or video calling.

We understand that these extra measures cause inconvenience and that care we can provide is not always optimal these days. We hope for your understanding. Our objective is to guide you through this special period of your life in the safest way possible.

We will, of course, never refuse care and will be ready for you at all times, so please call us when you need us.

 


Related items


Last modified on maandag, 23 maart 2020 17:16